Avfall som ressurs

Avfall for andre kan være en ressurs for oss. Å utnytte avfall er viktig for en bærekraftig utvikling. I våre virksomheter utnytter vi avfall på ulike måter; som brensel, som råvare, og som produkt. Dette gjelder også avfall som vi selv genererer. 

Avfall som brensel

Sementproduksjon er energikrevende, og tradisjonelt har kull og olje blitt brukt som brensel. Takket være målrettet arbeid og store investeringer over mange år har vi nå erstattet store deler av vårt forbruk av kull og olje med avfallsbaserte brensler. Vi benytter både husholdnings- og industriavfall, og en stor del er også basert på biomasse. Miljøgevinstene er store: Vi reduserer uttak av naturressurser, energi i avfallet blir utnyttet, og løsningen bidrar til å redusere et samfunnsproblem som avfallet ellers gir. Også farlig avfall blir håndtert og benyttet som brensel.

Hvert år tar vi imot mer enn 200 000 tonn avfallsbaserte brensler til våre to sementfabrikker i Brevik og Kjøpsvik.  Det er god gjenvinning, vi utnytter energien i det som er avfall for andre - og det sparer også samfunnet for store CO2-utslipp da mye av brenselet er basert på biomasse.

Det er mange typer avfall som inngår i våre brensler; papir, plast, tekstiler, treflis, dyremel, bildekk - for å nevne noe. Takket være høy temperatur i forbrenningen kan også visse typer spesialavfall som impregnert trevirke benyttes. Farlig avfall kan være olje, maling, lakk og andre kjemikalier.

Avfall som råvare

Kalkstein er viktigste råvare i sement, men det er også behov for andre mineraler. I stadig større grad bruker vi avfallsbaserte produkter, blant annet fra aluminiumsindustrien og fra kullkraftverk, som erstatning for disse mineralene. Vi har i mange år benyttet flyveaske (FA) i våre sementer. Dette er aske fra kullfyrte kraftverk, og som mange steder utgjør et stort miljøproblem. Flyveaske har gunstige egenskaper i betong, og våre FA-sementer har opptil 20 % innblandet flyveaske i seg. Visse spesialsementer kan ha enda høyere andel flyveaske, og i visse betongresepter tilsettes ytterligere flyveaske i betongproduksjonen. Dette gjør at vi kan bruke mindre energikrevende klinker i sementene, noe som reduserer energibruk, råvarebruk og utslipp av klimagasser. 

På noen av våre betongfabrikker gjenvinner vi restbetong. Det betyr at sand, stein og slam kan gå tilbake til produksjon av ny betong. 

Avfall som produkt

Vi har generelt lite avfall fra vår produksjon. Fra sementproduksjonen filtreres det ut støv (CKD)  som har for høyt kloridinnhold. Dette blir nå blant annet benyttet til stabilisering av for eksempel kvikkleire i bygge- og anleggsprosjekter. 

På noen av våre betongfabrikker benytter vi restbetong til å støpe grove betongelementer. Disse kan for eksempel benyttes til støttemurer og annet. På denne måten reduserer vi avfallsmengden og får kommersiell utnyttelse av det vi ellers ikke får solgt. 

I produksjon av pukk så blir det igjen en del fine partikler (<2 mm) som ikke har stor markedsverdi. En bærekraftig drift av pukkverk innebærer at mest mulig av de knuste massene blir utnyttet i produkter.