Stabilisering og solidifisering med sement

Stabilisering og solidifisering er en fellesbetegnelse for en rekke prosesser som omfatter å blande uorganiske, sementholdige bindemidler inn i et forurenset og / eller ustabilt materiale (f eks avfall, leire eller jord) for derved å skape ny eller forsterket byggegrunn uten miljøskadelig utlekking.

Grunnforsterkning utføres enten ved etablering av dype kalksementpeler eller ved at hele øvre massevolum bli stabilisert. Det skjer ved at begrensede mengder (100 – 200 kg/m3)  bindemiddel (sement, kalk, silika, gips, flyveaske etc) tilføres jordarten slik at massen i de øvre jordlag stabiliseres i en blokklignende og tett konstruksjon. Etter kort tid oppnås en fasthet som er tilstrekkelig for anvendelse som kaiområde eller bebyggbart areal. Nytteverdien av det utfylte området øker og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Resultater

  • Ikke-brukbar grunn kan utbygges
  • De stabiliserte områdene øker i verdi fordi forurensingene fjernes
  • Materialer som i utgangspunktet betraktes som avfall, kan isteden anvendes som bindemidler (f eks flygeaske, slagg, silika) og blir dermed en ressurs
  • Forbedret vannkvalitet fordi stabilisering og solidifisering av sedimenter fjerner utlekking til vann 
  • De stabiliserte områdene egner seg bedre for reakreasjonsformål fordi forurensingsfaren fjernes

Kirsten Syvertsen

Salgssjef Spesialprodukter
Tlf: 
22 87 85 37
Mob: 
+47 959 77 426
Norcem AS
Lilleakerveien 2B
P.b. 143 Lilleaker
0283 Oslo
Norge

Svein Bull Eriksson

Markedssjef
Tlf: 
+4722878430
Mob: 
+47 99374753
Norcem AS
Lilleakerveien 2B
P.b. 143 Lilleaker
0283 Oslo
Norge
Norcem
Lilleakerveien 2B
0216 Oslo
Norge